POLÍTICA DE PRIVACITAT www.vespaclublleida.com

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa dels següents aspectes legals de la Web:

Web: www.vespaclublleida.com i subdominis (d’ara endavant, la Web)
Titular: SCOOTER CLUB ESPORTIU LLEIDA (d’ara endavant, VESPA CLUB LLEIDA)
N.I.F: G/25580077
Dades registrals: Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb num. 27-J/3 (24/11/1993)
Correu electrònic: vespaclublleida@vespaclublleida.com

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que té per objectiu garantir i protegir, amb relació al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, el VESPA CLUB LLEIDA informa als usuaris dels següents extrems:

  • Qualsevol dada de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través del correu electrònic, formularis electrònics i altres mitjans passaran a formar part dels fitxers propietat del VESPA CLUB LLEIDA que es troben degudament registrats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries als formularis de recollida, si existissin, o la no acceptació expressa i inequívoca de la present política de privacitat suposarà la impossibilitat de prestar a l’Usuari el servei sol·licitat.
  • Les finalitat dels tractaments van dirigides a la prestació dels serveis que l’usuari pogués manifestar, a la correcta identificació de l’usuari, a la realització d’estudis estadístics que permetin dissenyar millores als serveis prestats, a la gestió de tasques bàsiques administratives, així com la comunicació, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb el VESPA CLUB LLEIDA o amb terceres entitats col·laboradores que poguessin resultar del seu interès (finalitat aquesta darrera sempre identificada com a tal).
  • El VESPA CLUB LLEIDA es compromet a tractar les dades de l’Usuari de forma confidencial i solament seran cedides a tercers (entenent per tercer “Les entitats col·laboradores del VESPA CLUB LLEIDA que subministrin serveis específics als clients o socis”) per al compliment efectiu dels serveis sol·licitats per l’usuari. D’altra manera, sol·licitarà el consentiment previ a l’Usuari.
  • L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el VESPA CLUB LLEIDA el dret a excloure dels serveis registrats a qualsevol Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
  • El VESPA CLUB LLEIDA declara que ha adoptat les mesures al seu abast dirigides a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés indegut i robatori de les dades que l’usuari faciliti, d’acord al nivell de seguretat aplicable, a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, d’acord amb l’establert al Títol VIII del Reglament de desenvolupament de la LOPD (aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre). Tanmateix, l’Usuari és conscient de que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
  • L’Usuari podrà exercir els drets reconeguts a la LOPD, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint sol·licitud per escrit al VESPA CLUB LLEIDA, a la direcció electrònica vespaclublleida@vespaclublleida.com, especificant el dret a exercir i aportant còpia del document acreditatiu de la seva identitat.

 

VESPA CLUB LLEIDA® – Darrera revisió: Juny 2016

 

Consultar l’Avís Legal complet